ERP = Enterprise Resource Planning

Upravljanje prodajom i distribucija

Prodaja, podrazumijeva se, kreće od artikuliranja potreba kupaca u ponude. Realizirane ponude pretvaraju se u narudžbe. Narudžba stvara rezervacije za izlazak robe sa skladišta na datum koji je s kupcem ugovoren. Ukoliko rezerviranje robe uzrokuje fiktivni minus na skladištu na neki dan u budućnosti, trebat će reagirati. Sustav će, tada, ovisno o vrsti skladišta koje bilježi fiktivni minus u budućnosti, inicirati izradu naloga za nabavu. Ako se radi o proizvodnom poduzeću, fiktivni minus na skladištu gotovih proizvoda inicirat će internu narudžbu za proizvodnju, dok će fiktivni minus na skladištu repromaterijala ili na skladištu trgovačke robe inicirati narudžbu dobavljaču.

Za još uspješniju prodaju sustav nudi cijeli niz korisnički definiranih parametara, te koristi niz postojećih evidencija struktura koje sudjeluju u gradnji konačne prodajne cijene. Tako poduzeće, u određenom trenutku, može imati aktivnu akciju za koju je definiran period trajanja i cijene proizvoda koji su na akciji. S datumom isteka akcije sustav sam prelazi na standardni način odabira prodajne cijene. Prodajne cijene mogu se, također, automatikom crpiti iz cjenika koji mogu biti definirani za različite kupce sa različitim cijenama po proizvodima. Prilikom definiranja nekog cjenika mogu se zadavati, po proizvodima, količinski rabati po neograničenom broju razreda ovisnih o količinskom rasponu. Osim rabata po količinskim razredima u cjeniku se mogu definirati i gratis proizvodi vezani uz neke proizvode. Tada sustav brine o dodavanju gratis proizvoda na dokumente koji prate prodaju. Analizu prodaje moguće je pratiti kroz pregled ostvarenih prometa, razlika u cijeni, i ostalih elemenata prodaje, grupirano i /ili sumarno po komercijalistima, kupcima, robama i uslugama.

Contact

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 379 00 11